OWH

Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące dla sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1 Dostawcą usługi jest firma Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, D-81829 Monachium, Niemcy, telefon: +48 222 922 099, poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 18:00, e-mail: [email protected] (dalej: „my ”).

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują w swojej aktualnej wersji w zakresie zawartego przez internet stosunku umownego pomiędzy nami a nabywcą produktu w naszym sklepie internetowym.

1.3 Ogólne warunki handlowe klienta, które są sprzeczne z poniższymi postanowieniami lub od nich odbiegają, nie mają zastosowania.

1.4 Zgodnie z § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego „konsument” to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej działalności zawodowej na własny rachunek.

2. Zawarcie umowy, widoczność danych dotyczących umowy po zawarciu umowy

2.1 Towary można zamawiać wyłącznie na naszej stronie internetowej.

2.2 Po wybraniu za pomocą funkcji w menu „Dodaj do koszyka” wszystkich towarów, które chcesz zakupić na naszej stronie, wpisaniu danych wymaganych do zamówienia towaru (imię i nazwisko, adres i w razie potrzeby inny adres dostawy) oraz wybraniu w trzecim kroku jednej z możliwych metod płatności (punkt 4) wszystkie te dane są ponownie wyświetlane w podsumowaniu. Umożliwia to sprawdzenie wszystkich danych i, jeśli jest to konieczne lub pożądane, wprowadzenie zmian.

2.3 Dopiero po zamówieniu towaru przez kliknięcie na punkt menu „Wyślij zamówienie” w kolejnym kroku składasz ofertę w rozumieniu § 145 niemieckiego kodeksu cywilnego na zawarcie umowy kupna-sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku.

2.4 Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia otrzymasz pocztą elektroniczną (potwierdzenie wpłynięcia zamówienia). Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia jest jedynie powiadomieniem, że zamówienie faktycznie do nas wpłynęło. Nie oznacza przyjęcia oferty zawarcia umowy, jeśli wybrałeś opcję zamówienia za pobraniem lub na fakturę.

2.5 Zawarcie umowy

2.6 Jeśli wybrałeś opcję zamówienia za pobraniem lub na fakturę, obowiązują następujące zasady:

2.6.1 Umowa pomiędzy Tobą a nami dochodzi do skutku tylko wówczas, jeżeli przyjmiemy Twoją ofertę w ciągu 5 dni poprzez wysłanie do Ciebie towaru i kolejnego e-maila, w którym potwierdzimy wysyłkę towaru (potwierdzenie wysyłki). Wraz z przyjęciem przez nas oferty umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Tobą a nami zostaje zawarta wyłącznie na towary wymienione w potwierdzeniu wysyłki. Towary z tego samego zamówienia, które nie są wymienione w potwierdzeniu wysyłki, nie są objęte umową kupna-sprzedaży. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia wysyłki, oznacza to, że nie doszło do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2.6.2 Jeżeli towar nie jest dostępny w momencie składania zamówienia, ale będzie dostępny ponownie w ciągu najbliższych kilku dni, to przed wyborem sposobu płatności otrzymasz informację o opcji dostawy częściowej. Możesz wówczas zdecydować, czy chcesz już teraz złożyć ofertę zakupu dla tej części zamówienia, która będzie dostępna dopiero w późniejszym terminie. Towary dostępne do wysyłki w późniejszym terminie zostaną wysłane tak szybko, jak to możliwe, w drodze odrębnej dostawy. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz potwierdzenia wysyłki towaru, który miał być dostarczony w późniejszym terminie, masz prawo wycofać swoją ofertę zakupu tego towaru. Również w przypadku dostaw częściowych koszty wysyłki lub ewentualne koszty pobrania (punkt 5) są należne tylko raz (płatne przy pierwszej dostawie częściowej).

2.7 Jeśli dokonałeś płatności z góry (płatność kartą kredytową, poprzez system płatności Sofort, PayPal, Amazon Pay, poleceniem zapłaty, bonami upominkowymi), obowiązują następujące zasady:

2.7.1 Przyjmujemy Twoją ofertę natychmiast po wpłynięciu Twojego zamówienia. Wraz z przyjęciem przez nas oferty zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Tobą a nami na zamówione towary.

2.7.2 Jeśli towar nie jest dostępny, mamy prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie. Możesz wówczas zdecydować, czy chcesz już teraz złożyć ofertę zakupu dla tej części zamówienia, która będzie dostępna dopiero w późniejszym terminie. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta, gdy przyjmiemy tę nową ofertę kupna w formie pisemnej (wystarczy e-mail). Towary dostępne do wysyłki w późniejszym terminie zostaną wysłane tak szybko, jak to możliwe, w drodze odrębnej dostawy. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz potwierdzenia wysyłki towaru, który miał być dostarczony w późniejszym terminie, masz prawo wycofać swoją ofertę zakupu tego towaru. Również w przypadku dostaw częściowych koszty wysyłki lub ewentualne koszty pobrania (punkt 5) są należne tylko raz (płatne przy pierwszej dostawie częściowej).

2.7.3 Należy pamiętać, że sprzedajemy wszystkie towary tylko w ilościach typowych dla normalnego gospodarstwa domowego. Odnosi się to zarówno do liczby zamówionych towarów w ramach jednego zamówienia, jak i do złożenia kilku zamówień na te same towary, w których poszczególne zamówienia obejmują ilość typową dla normalnego gospodarstwa domowego.

2.8 Mamy prawo nie przyjąć zamówienia. Decyzję w tej sprawie podejmujemy według własnego uznania. Jeśli nie zaakceptujemy Twojej oferty zawarcia umowy, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie w formie pisemnej (wystarczy e-mail). Dotyczy to w szczególności zamówień z zagranicy lub dostaw za granicę.

2.9 Również po zawarciu umowy możesz się zapoznać z niniejszymi Warunkami Handlowymi, które stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży, na naszej stronie internetowej. Pozostała część tekstu umowy nie jest przez nas zapisywania i nie można jej wyświetlić po zakończeniu procesu składania zamówienia. Możesz jednak wydrukować dane zamówienia bezpośrednio po jego wysłaniu lub sprawdzić je w wysłanym do Ciebie potwierdzeniu zamówienia.

3. Istotne zobowiązania umowne, siła wyższa

3.1 Po zawarciu umowy jesteśmy zobowiązani do jak najszybszego przesłania zamówionego towaru na adres dostawy wskazany w zamówieniu. Ty jesteś zobowiązany do zapłaty ceny towaru (punkt 4) oraz kosztów wysyłki i ewentualnie kosztów pobrania (punkt 5).

3.2 Nasz termin wykonania usługi ulega odpowiedniemu przedłużeniu, jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania usługi jest spowodowane działaniem siły wyższej, tzn. niemożliwym do przewidzenia zdarzeniem, na które nie mamy wpływu i za które nie ponosimy odpowiedzialności (np. działania i rozporządzenia urzędowe (niezależnie od tego, czy są one prawomocne czy nieprawomocne); pożar, powódź, burza, eksplozja lub inne klęski żywiołowe, awarie; konflikty dotyczące innych firm, strajki, lokauty lub spowodowane przez nie wyłączenia). Dotyczy to również sytuacji, w której takie zdarzenie nastąpi w ramach opóźnienia w dostawie lub u jednego z naszych poddostawców. Jeśli z powodu siły wyższej nie będziemy w stanie wykonać naszej usługi w określonym terminie, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie w formie pisemnej (wystarczy e-mail). Wówczas obie strony mają prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, przy zachowaniu formy pisemnej (wystarczy e-mail). To samo obowiązuje również w przypadku późniejszej niemożności wykonania umowy nie z naszej winy. W przypadku takiego odstąpienia od umowy prawo do roszczeń odszkodowawczych nie przysługuje.

4. Wymagalność ceny zakupu, metody płatności

4.1 Wysyłka towaru następuje tylko za opłatą z góry, chyba że zapłacisz metodą za pobraniem lub dokonasz zakupu na fakturę. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, niezwłocznie zwrócimy Ci przedpłaconą kwotę.

4.2 Wymagalność ceny zakupu

4.2.1 Jeśli dokonałeś płatności z góry (płatność kartą kredytową, poprzez system płatności Sofort, PayPal, Amazon Pay, poleceniem zapłaty, bonami upominkowymi), obowiązują następujące zasady: W przypadku płatności z góry kwota za zamówiony towar lub ewentualnie powstałe koszty wysyłki (punkt 5) są należne z chwilą wysłania zamówienia. Jeżeli z powodu przejściowego braku dostępności wybranego towaru zgodzisz się na dostawy częściowe zgodnie z punktem 2.5.2 lub 2.6.2, to cena towaru objętego wysyłką w późniejszym terminie staje się również wymagalna z chwilą wysłania pierwszego zamówienia częściowego.

4.2.2 W przypadku płatności za pobraniem cena staje się wymagalna dopiero w momencie wydania towaru.

4.2.3 W przypadku zakupu na fakturę, która ma zostać uregulowana przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, obowiązuje termin płatności wskazany na fakturze.

4.3 Za towar możesz zapłacić kartą kredytową (American Express, Visa lub Mastercard), poprzez system płatności Sofort, poleceniem zapłaty, przez PayPal, Amazon Pay, przelewem (zakup na fakturę), metodą za pobraniem lub bonem upominkowym. Zakup na fakturę i za pobraniem jest możliwy tylko na terenie Niemiec. Płatność za pośrednictwem systemu Sofort jest dostępna w Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech, Holandii, Austrii, Polsce, Szwajcarii, na Słowacji, w Hiszpanii i Czechach.

4.4 Zasady dotyczące poszczególnych metod płatności

4.4.1 Po wybraniu metody płatności „karta kredytowa” przekazujemy dane dotyczące płatności odpowiedniej firmie obsługującej karty kredytowe, która obciąży Twoją kartę ceną zakupu.

4.4.2 Po wybraniu metody płatności „przelew w systemie płatności Sofort” realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy obsługującej płatności Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium. Sofort GmbH gromadzi dane niezbędne do wykonania przelewu i przekazuje je do banku, w którym posiadasz konto. Twój bank może naliczyć opłaty związane z przelewem.

4.4.3 Po wybraniu metody płatności „polecenie zapłaty” udzielasz nam upoważnienia SEPA, a my pobieramy cenę zakupu od banku, w którym posiadasz konto, za pośrednictwem polecenia zapłaty.

4.5 Po wybraniu metody płatności „PayPal” realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy obsługującej płatności PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na zasadach określonych w Warunkach Użytkowania firmy PayPal, do wglądu na stronie www.paypal.com.www.paypal.com.

4.5.1 Po wybraniu metody płatności „Amazon Pay” realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy obsługującej płatności Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg. Do tego celu niezbędne jest posiadanie konta Amazon, które zostanie obciążone ceną zakupu. W tym przypadku obowiązują Warunki Użytkowania Amazon, do wglądu na stronie www.amazon.de.

4.5.2 Po wybraniu metody płatności „zakup na fakturę” przekazujemy Twoje dane firmie obsługującej płatności BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, D-10115 Berlin. Cedujemy wierzytelność z tytułu ceny zakupu na BillPay, a BillPay wystawia Ci fakturę. Metoda płatności „zakup na fakturę” nie jest dostępna dla wszystkich ofert i wymaga m.in. pozytywnego wyniku oceny wiarygodności kredytowej przez Billpay GmbH. Jeżeli po sprawdzeniu wiarygodności kredytowej klient otrzyma zgodę na dokonanie zakupu na fakturę, realizacja płatności odbywa się we współpracy z firmą Billpay GmbH, na którą przenosimy nasze roszczenie o zapłatę. W takim przypadku klient może dokonać płatności ze skutkiem spłaty zadłużenia wyłącznie na rzecz Billpay GmbH. Również w przypadku zakupu na fakturę za pośrednictwem Billpay będziemy się zajmować ogólnymi zapytaniami klientów (np. dotyczącymi towarów, czasu dostawy, wysyłki), zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i ich dostarczania. Dodatkowo obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy Billpay GmbH.

4.5.3 Po wybraniu metody płatności „płatność za pobraniem” otrzymasz przesyłkę dopiero po zapłaceniu kwoty za pobraniem (cena zakupu plus 3,00 € opłaty za pobranie) obsługującej firmie kurierskiej DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn.

5. Dostawa, koszty wysyłki, ponoszenie ryzyka

5.1 Zamówiony towar jest wysyłany na adres dostawy wskazany w zamówieniu (adres wysyłki) najszybciej, jak to możliwe. Opóźnienia czasowe i dodatkowe koszty wynikające z trudności związanych z dostarczeniem na adres dostawy obciążają Ciebie. Jeśli popadniemy w zwłokę z przyczyn leżących po naszej stronie, do ograniczenia odpowiedzialności stosuje się przepis ujęty w punkcie 12.

5.2 Dostawa jest realizowana przez wykwalifikowaną firmę kurierską. Obecnie jest to DHL. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany firmy kurierskiej z przyczyn ekonomicznych.

5.3 Za dostawę do Niemiec naliczamy koszty wysyłki w wysokości 5,95 € za zamówienie, niezależnie od ceny zakupu. W przypadku dostaw częściowych koszty wysyłki są naliczane tylko raz. Jeśli wybierzesz przesyłkę ekspresową (dostawa w ciągu 24 godzin), doliczymy do kosztów wysyłki dodatkową opłatę w wysokości 10,00 € za każde zamówienie (czyli koszty wysyłki wynoszące razem 15,95 €). W przypadku przesyłek ekspresowych dostawa następuje w dniu roboczym następującym po dniu roboczym, w którym złożono zamówienie. Warunkiem dostawy w następnym dniu roboczym jest złożenie zamówienia najpóźniej do godziny 13.00. W przypadku zamówień złożonych w sobotę lub niedzielę / dzień świąteczny (włącznie z 24.12. i 31.12.) dostawa ekspresowa następuje w drugim dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

5.4 Jeśli wybrałeś opcję płatności za pobraniem, doliczymy jednorazowe opłaty za pobranie w wysokości 3,00 €, które zostaną zainkasowane przez obsługującą firmę kurierską.

5.5 Za dostawę do Austrii naliczamy koszty wysyłki w wysokości 5,95 € za zamówienie, niezależnie od ceny zakupu. Na życzenie w niektórych przypadkach możliwa jest również dostawa ekspresowa (dostawa w ciągu 24 godzin). W takim przypadku mamy prawo do naliczenia dopłaty w wysokości do 150,00 € za każde zamówienie. Dokładne koszty dostawy ekspresowej do Austrii są obliczane na podstawie wielkości i wagi przesyłki i podawane na żądanie. W przypadku przesyłek ekspresowych dostawa następuje w dniu roboczym następującym po dniu roboczym, w którym złożono zamówienie. Warunkiem dostawy w następnym dniu roboczym jest złożenie zamówienia najpóźniej do godziny 13.00. W przypadku zamówień złożonych w sobotę lub niedzielę / dzień świąteczny (włącznie z 24.12. i 31.12.) dostawa ekspresowa następuje w drugim dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

5.5.1 Za dostawę do Szwajcarii naliczamy koszty wysyłki w wysokości 9,95 € za zamówienie, niezależnie od ceny zakupu. Na życzenie w niektórych przypadkach możliwa jest również dostawa ekspresowa (dostawa w ciągu 24 godzin). W takim przypadku mamy prawo do naliczenia dopłaty w wysokości do 150,00 € za każde zamówienie. Dokładne koszty dostawy ekspresowej do Szwajcarii są obliczane na podstawie wielkości i wagi przesyłki i podawane na żądanie. W przypadku przesyłek ekspresowych dostawa następuje w dniu roboczym następującym po dniu roboczym, w którym złożono zamówienie. Warunkiem dostawy w następnym dniu roboczym jest złożenie zamówienia najpóźniej do godziny 13.00. W przypadku zamówień złożonych w sobotę lub niedzielę / dzień świąteczny (włącznie z 24.12. i 31.12.) dostawa ekspresowa następuje w drugim dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

5.5.2 W przypadku dostaw poza granicami Niemiec, Austrii i Szwajcarii naliczamy koszty wysyłki w wysokości co najmniej 9,95 €, maksymalnie 62 $.

5.6 W odniesieniu do ryzyka zaginięcia, utraty, kradzieży lub uszkodzenia towarów zastosowanie mają przepisy ustawowe (§ 447 niemieckiego kodeksu cywilnego).

6. Zastrzeżenie własności, potrącenie, prawo zatrzymania

6.1 Jeśli jesteś konsumentem (pkt 1.4), obowiązują następujące zasady: Zastrzegamy sobie prawo własności zakupionego towaru do czasu zapłaty pełnej kwoty faktury. Masz prawo do potrącenia, tylko jeżeli i o ile Twoje roszczenia wzajemne są prawomocnie stwierdzone, bezsporne lub uznane przez nas; nie dotyczy to roszczeń z tytułu towarów wadliwych. Prawo zatrzymania przysługuje Ci tylko pod warunkiem, że Twoje roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

6.2 Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność zawodową na własny rachunek, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publiczno-prawnego, obowiązują następujące zasady: Zastrzegamy sobie prawo własności zakupionej rzeczy do czasu uregulowania wszelkich istniejących wierzytelności wynikających ze stosunków handlowych z klientem. Odpowiednie prawa do zabezpieczeń mogą być przenoszone na osoby trzecie. Prawo do potrącenia przysługuje Ci tylko wówczas, jeżeli Twoje roszczenia wzajemne są prawomocnie stwierdzone, bezsporne lub uznane przez nas; nie dotyczy to roszczeń z tytułu towarów wadliwych. Ponadto przysługuje Ci prawo zatrzymania tylko wówczas, jeżeli i o ile Twoje roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. Jeśli zalegasz wobec nas z jakimikolwiek płatnościami, wszelkie istniejące należności stają się natychmiast wymagalne.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Jeśli jesteś konsumentem (pkt 1.4), masz ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towaru w okresie obowiązywania terminu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny traktujemy jako skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

7.2 Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów.

7.3 Jeżeli z powodu odstąpienia od umowy masz wobec nas roszczenie o zwrot kosztów w wysokości ceny zakupu, ponieważ kwota ta została już przez Ciebie zapłacona, to wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub przesyłką zwrotną podaj dane swojego konta bankowego. W przypadku rachunków, które nie są prowadzone w Niemczech, należy również podać kod BIC i numer IBAN banku prowadzącego rachunek. Przelejemy odpowiednią kwotę na wskazany rachunek w ciągu 10 bankowych dni roboczych (Monachium) od daty otrzymania towaru i podania kompletnych danych bankowych, z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń wzajemnych zgodnie z punktem 6. Jako dotrzymanie właściwego terminu uznaje się złożenie zlecenia przelewu przez Hirmer. Jeśli popadniemy w zwłokę z przyczyn leżących po naszej stronie, do ograniczenia odpowiedzialności stosuje się przepis ujęty w punkcie 12.

7.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i które są produkowane zgodnie z indywidualnym wyborem lub specyfikacją konsumenta, lub które są jednoznacznie dostosowane jego indywidualnych potrzeb.

7.5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy

7.6 W przypadku umowy dotyczącej towaru lub towarów dostarczanych w ramach jednej dostawy:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas (Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, D-81829 Monachium, Niemcy, telefon: +48 222 922 099, poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 18:00, e-mail: [email protected]) poinformować, składając wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne oświadczenie można również wypełnić na naszej stronie internetowej (http://www.hirmer-duze-rozmiary.pl/formularz-odstapienia/) i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszelkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zwrotu płatności dokonamy korzystając z takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostanie pobrana opłata za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwracanych towarów lub przedstawienia przez Ciebie dowodu ich wysyłki zwrotnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jesteś zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, przesłać lub przekazać do nas towar. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów.

Odpowiadasz za wszelką utratę wartości towarów tylko wówczas, jeżeli utrata wartości wynika z korzystania z towaru w sposób inny niż konieczny w celu sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

7.7 W przypadku umowy dotyczącej towarów zamawianych w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych oddzielnie:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas (Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, D-81829 Monachium, Niemcy, telefon: +48 222 922 099, poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 18:00, e-mail: [email protected]) poinformować, składając wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne oświadczenie można również wypełnić na naszej stronie internetowej i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszelkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zwrotu płatności dokonamy korzystając z takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostanie pobrana opłata za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwracanych towarów lub przedstawienia przez Ciebie dowodu ich wysyłki zwrotnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jesteś zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, przesłać lub przekazać do nas towar. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów.

Odpowiadasz za wszelką utratę wartości towarów tylko wówczas, jeżeli utrata wartości wynika z korzystania z towaru w sposób inny niż konieczny w celu sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

7.8 Aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można użyć poniższego formularza, nie jest to jednak obowiązkowe:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij formularz i odeślij go do nas.)

– do Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, D-81829 Monachium, Niemcy, telefon: +48 222 922 099, e-mail: [email protected]

– Niniejszym odstępuję / odstępujemy () od zawartej przeze mnie / przez nas () umowy na zakup następujących
– Towarów () / świadczenie następującej usługi ()

– Data zamówienia () / data otrzymania ()

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

8. Rękojmia i serwis klienta

8.1 W przypadku rękojmi zastosowanie mają przepisy ustawowe. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem oraz nieprawidłową pielęgnacją względnie jej brakiem.

8.2 W ramach rękojmi mamy prawo w pierwszej kolejności jednorazowo wymienić towar (świadczenie dodatkowe). W przypadku, gdy świadczenie dodatkowe nie przyniesie oczekiwanego skutku, przysługują Ci wszelkie ustawowe prawa z tytułu rękojmi.

8.3 W przypadkach objętych rękojmią prosimy o kontakt z nami, korzystając z jednej z możliwości kontaktu podanych w punkcie 1.1.

9. Podatek VAT i waluta

Wszystkie ceny podane są w EURO. W przypadku dostaw na terenie UE podane ceny zawierają ustawowy podatek VAT, w przypadku dostaw do krajów poza UE podane ceny są cenami netto i nie zawierają ustawowego podatku VAT.

10. Bony promocyjne

10.1 Bony promocyjne można zrealizować tylko w naszym sklepie internetowym. Nie przysługuje prawo do wypłaty równowartości bonu w formie pieniężnej.

10.2 Każdy bon jest oznaczony określonym terminem ważności. Po tym terminie bon przepada i nie ma możliwości uzyskania rekompensaty.

10.3 W ramach realizacji bonów obowiązują następujące zasady:

  • Na zamówienie można wykorzystać tylko jeden bon. Bonu nie można łączyć z innymi korzyściami.

  • Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej wartości bonu. Wyższa minimalna wartość zamówienia obowiązuje, jeśli na bonie podano taką informację.

  • Bony muszą zostać zrealizowane przed zakończeniem procesu zamawiania. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

  • Wraz z realizacją bon zostaje całkowicie zużyty. Ewentualnej pozostałej wartości nie można wykorzystać do innego zamówienia.

10.4 Bon można przekazać innej osobie. Sprzedawca może spełnić świadczenie ze skutkiem zwalniającym na rzecz danego właściciela, który zrealizował bon promocyjny. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli pozyskaliśmy wiedzę o braku uprawnień, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentacji danego właściciela lub jeśli niewiedza sprzedawcy o tym wynikała z jego rażącego niedbalstwa.

10.5 W przypadku zgubienia bonu nie można żądać od nas rekompensaty.

10.6 Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, zwrócona zostanie obniżona kwota zakupu. Nie przysługuje prawo do zwrotu wartości bonu.

11. Bony upominkowe

11.1 Bony upominkowe można zrealizować w naszym sklepie internetowym lub we wszystkich naszych filiach.

11.2 Wartość pozostała na bonie może zostać wykorzystana podczas kolejnego zamówienia lub zakupu.

11.3 Bony upominkowe mają ważność 3 lata od końca roku, w którym zostały zakupione. Po tym terminie bon przepada i nie ma możliwości uzyskania rekompensaty.

11.4 Nie ma możliwości wypłaty gotówki ani wstecznego zaliczenia bonu upominkowego na poczet już dokonanych zamówień lub zakupów.

11.5 Bon można przekazać innej osobie. Możemy spełnić świadczenie ze skutkiem zwalniającym na rzecz danego właściciela, który zrealizował bon promocyjny. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli pozyskaliśmy wiedzę o braku uprawnień, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentacji danego właściciela lub jeśli niewiedza sprzedawcy o tym wynikała z jego rażącego niedbalstwa.

11.6 W przypadku zgubienia bonu nie można żądać od nas rekompensaty.

11.7 Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, zwrócona zostanie obniżona kwota zakupu. Nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty wykorzystanej podczas zamówienia ani kwoty częściowej bonu.

12. Odpowiedzialność

12.1 Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa z naszej strony lub umyślnego albo rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli ustawowych lub podwykonawców.

12.2 Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zawinionej utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy.

12.3 Poza tym ponosimy odpowiedzialność za drobne niedbalstwo jedynie ze względu na naruszenie kardynalnych obowiązków (istotne zobowiązanie umowne, którego spełnienie umożliwia osiągnięcie celu umowy i na które strona umowy może się powoływać); nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do szkód typowych dla umowy i możliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

12.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w stosunku do naszych organów, pracowników i zleceniobiorców.

13. Właściwe prawo, właściwość miejscowa sądu

13.1 Stosunki handlowe podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę w celu, którego nie można przypisać do Twojej działalności zawodowej lub gospodarczej, nie powoduje to utraty przez Ciebie ochrony w ramach przepisów ustawowych obowiązujących w kraju Twojego stałego zamieszkania, które nie tracą ważności w momencie podpisania umowy.

13.2 Wyłączną właściwością miejscową sądu w przypadku wszelkich sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub związanych z umową kupna-sprzedaży jest Monachium, o ile jesteś kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publiczno-prawnego lub nie posiadasz ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech lub po zawarciu umowy przeniosłeś swoje miejsce zamieszkania lub stałego pobytu za granicę lub jeśli w momencie wniesienia powództwa Twoje miejsce zamieszkania lub stałego pobytu nie jest znane.

14. Informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich:

Zawsze staramy się osiągnąć porozumienie z klientem. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi na stronie [email protected] lub skorzystaj z innych opcji kontaktu podanych w punkcie 1.1. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS) z dodatkowymi informacjami, dostępną w internecie pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/(OS). Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani brać udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem pojednawczym ds. konsumentów.

Loading