Informační povinnosti

Informační povinnosti podle čl. 13 GDPR

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše osobní údaje (dále jen „údaje") výhradně na základě zákonných ustanovení. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás chceme komplexně informovat o zpracovávání vašich údajů naší společností a nárocích a právech, která vám přísluší v ohledu na právní ochranu osobních údajů, a to podle čl. 13 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR).

1. Kdo je zodpovědný za zpracovávání osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Zodpovědným subjektem je:

Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH

Kaufingerstraße 28

80331 Mnichov

Německo

Email: [email protected]

Telefon +420 228 880 175

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je

Matthias Haßler

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

E-Mail: [email protected]

Tel.: +49 941-2986930

2. Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů pochází?

Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci přípravy, resp. realizace smluvního vztahu, na základě souhlasu nebo v rámci vaší žádosti o zaměstnání u nás, resp. v rámci vašich zaměstnanců u nás.

K osobním údajům patří:

Vaše základní/kontaktní údaje, k těm patři u zákazníků např. křestní jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje, údaje o platebních kartách.

U uchazečů a zaměstnanců k nim patří např. křestní jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax) datum narození, údaje z životopisů a pracovních osvědčeních, bankovní údaje, náboženské vyznání, fotografie.

U obchodních partnerů k nim patří např. označení obchodně právních zástupců, firmy, číslo v obchodním rejstříku, DIČ, číslo provozovny, adresa, kontaktní údaje kontaktní osoby (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

U návštěvníků naší společností k nim patří křestní jméno a příjmení.

U novinářů k nim patří křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, faxové číslo.

U účastníků soutěže k nim patří křestní jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa.

Kromě toho zpracováváme také další následující osobní údaje:

 • Informace o druhu a obsahu smluvních dat, informace o zakázkách, údaje o obratu a dokladech, historie zákazníků a dodavatelů a také poradenské materiály,
 • Reklamní a prodejní informace,
 • Informace z vaší elektronické korespondence s námi (např. IP adresa, údaje o přihlášení),
 • další údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci našeho obchodního vztahu (např. při zákaznických rozhovorech),
 • Údaje, které jsme sami vygenerovali ze základních/kontaktních údajů a také další údaje, jako např. pomocí analýzy potřeb zákazníků a analýz potenciálu zákazníků,
 • dokumentace vašeho prohlášení o souhlasu se zasíláním např. newsletterů,
 • Fotografie v rámci probíhajících akcí.

3. Za jakými účely a na jakém právním základě osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů 2018 v příslušně platném znění:

 • pro plnění (před-)smluvních povinností (článek 6 odst. 1 písm. b GDPR): Zpracovávání vašich údajů se provádí za účelem realizace smlouvy on-line nebo v jedné z našich poboček, pro realizaci smlouvy vašich zaměstnanců v naší společnosti. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména při přípravě smluvního vztahu a při realizaci smluv s vámi.
 • pro plnění právních povinností (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR): Zpracovávání vašich údajů je vyžadováno za účelem plnění různých zákonných povinností, jako např. povinností vyplývajících z obchodního zákoníku nebo daňové legislativy.
 • pro ochranu oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR): Na základě uvážení zájmů můžeme provádět zpracovávání údajů o vlastním plnění smlouvy pro ochranu oprávněných zájmů nás nebo třetích stran. Zpracovávání údajů pro ochranu oprávněných zájmů se provádí například v následujících případech:
  • Reklama nebo marketing (viz č. 4),
  • Opatření na řízení obchodní činnosti a zdokonalování služeb a produktů,
  • Vedení celopodnikové zákaznické databáze pro zlepšení služeb pro zákazníky,
  • v rámci vymáhání práva,
  • Zasílání informací neprodejního charakteru a tiskových zpráv.
 • v rámci vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR): V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, např. pro zasílání našich newsletterů, zveřejňování fotografií, výherní soutěže.

4. Zpracovávání osobních údajů za reklamními účely

Souhlas s používáním vašich osobních údajů za reklamními účely celkově nebo pro jednotlivá opatření můžete kdykoli zrušit, aniž by tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

Na základě právních podmínek § 7 odst. 3 UWG (ZoOŽP) jsme oprávněni používat e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při podpisu smlouvy, pro přímou propagaci vlastního podobného zboží nebo služeb. Produktová doporučení od nás budete dostávat nehledě na to, zda jste se k odběru newsletteru přihlásili.

Nebudete-li si přát od nás žádná taková doporučení dostávat, můžete souhlas s používáním vaší adresy za tímto účelem kdykoli zrušit, aniž by tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. Za tímto účelem stačí poslat zprávu v textové podobě. Samozřejmě najdete v každém e-mailu také odkaz na zrušení odběru newsletteru.

5. Kdo získává mé údaje?

Budeme-li využívat určitého dodavatele ve smyslu smluvního zpracování dat, budeme i nadále zodpovídat za ochranu vašich údajů. Veškeří smluvní zpracovatelé dat jsou smluvně vázáni k tomu, aby nakládali s vašimi údaji důvěrným způsobem a pouze v rámci poskytování příslušných služeb. Námi pověření smluvní zpracovatelé dat obdrží vaše údaje, pokud jsou tyto údaje vyžadovány za účelem poskytnutí příslušné služby. K těm patří např. poskytovatelé IT služeb, které potřebujeme pro zajištění provozu a bezpečnosti našich informačních systémů a také reklamní a adresní vydavatelství pro vlastní reklamní akce.

Tyto údaje jsou zpřístupňovány našim partnerským společnostem, vyžaduje-li to realizace smlouvy. Ukládání zákaznických dat se provádí specificky a pro každou společnost zvlášť. Při porušení určité zákonné povinnosti a také v rámci vymáhání práva mohou získat přístup k vašim údajům úřední a soudní orgány a také externí auditoři. Dále mohou získat přístup k vašim údajům banky, informační kanceláře a poskytovatelé služeb za účelem přípravy a realizace smluvního vztahu.

6. Jak dlouho jsou mé údaje uloženy?

Vaše údaje zpracováváme až do skončení obchodního vztahu nebo do uplynutí zákonem platné archivační lhůty (například vyplývající z obchodního rejstříku, daňové legislativy, nebo nařízení o pracovní době); a dále až do skončení případných právních sporů, ve kterých jsou tyto údaje vyžadovány za důkazními účely.

7. Jsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí?

Vaše osobní údaje do třetích zemí nepředáváme. Děje se tak pouze v konkrétních případech na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, standardních smluvních klauzulí, vhodných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

8. Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Máte právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích, jejich úpravu, smazání nebo omezení jejich zpracovávání, dále máte právo zrušit souhlas se zpracovávání vašich osobních údajů a také právo na přenositelnost dat a také podání stížnosti dle podmínek práva na ochranu osobních údajů.

Právo na informace:

Můžete od nás požadovat informace o tom, zda a v jakém rozsahu jsou vaše údaje zpracovávány.

Právo na úpravu:

Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete od nás kdykoli požadovat jejich úpravu, resp. doplnění.

Právo na smazání:

Můžete od nás požadovat smazání svých údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud takové zpracovávání zasahuje nepoměrně do vašich oprávněných chráněných zájmů. Mějte prosím na paměti, že mohou existovat důvody, které mohou bránit okamžitému smazání, např. v případě zákonem upravených povinností pro archivaci údajů. Nehledě na ochranu vašeho práva na smazání vaše údaje okamžitě a úplně smažeme, pokud tomu nebude bránit žádná příslušná obchodně právní ani zákonná archivační lhůta.

Právo na omezení zpracovávání:

Můžete od nás požadovat omezení zpracovávání vašich údajů, pokud

 • Budete rozporovat správnost údajů, a to po dobu, která nám umožní ověřit jejich správnost,
 • je zpracovávání údajů nezákonné, vy nicméně odmítnete jejich smazání nebo budete požadovat omezení jejich používání,
 • údaje pro zamýšlený účel již nebudeme potřebovat, vy nicméně tyto údaje budete potřebovat pro uplatnění nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • Vyjádříte nesouhlas se zpracováváním osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů:

Můžete od nás požadovat, abychom vaše údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a abyste tyto údaje mohli předat prostřednictvím nás bez jakéhokoli omezení jiné zodpovědné osobě, pokud

 • jsou mezi námi tyto údaje zpracovávány na základě souhlasu, který jste nám neodvolatelně udělili, nebo za účelem plnění smlouvy, a
 • toto zpracovávání probíhá pomocí automatizovaného procesu. V případě technické realizovatelnosti od nás můžete požadovat přímé přenesení vašich údajů jiné zodpovědné osobě.

Právo na stížnost:

IJste-li toho názoru, že jsme při zpracovávání vašich údajů porušili české nebo evropské zákony na ochranu osobních údajů, žádáme vás, abyste nás kontaktovali, abychom mohli vyjasnit případné nesrovnalosti. Samozřejmě máte také právo se obrátit na příslušný dozorčí orgán, obvodní kontrolní úřad pro dohled na ochranu osobních údajů.

Budete-li chtít vůči nám uplatnit některé z uvedených práv, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností můžeme požadovat doplňující informace pro potvrzení vaší totožnosti.

9. Musím své údaje povinně poskytnout?

Zpracovávání vašich údajů je vyžadováno pro dokončení, resp. plnění smluvního vztahu, který jste s námi uzavřeli. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, budeme muset uzavření smlouvy zpravidla odmítnout nebo již nebudeme moci realizovat stávající smluvní vztah, v důsledku čehož ho budeme muset vypovědět. Nejste nicméně povinni udělit souhlas se zpracováváním osobních údajů v ohledu na údaje, které nejsou relevantní pro plnění smluvního vztahu, resp. které nejsou vyžadovány zákonem.

Loading